همایش مردمی در جهت مخالفت با انتقال سرچشمه های زرین گل با سخنرانی دکتر اسدالله قره خانی نماینده مردم شریف علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ١٣٩٦/٩/٢


همایش مردمی در جهت مخالفت با انتقال سرچشمه های زرین گل با سخنرانی دکتر اسدالله قره خانی نماینده مردم شریف علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ١٣٩٦/٩/٢