سخنرانی دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول در اولین همایش ملی مراقبت و درمان دانشگاه آزاداسلامی علی آبادکتول با حضور دکتر محمد میرزابیگی، مشاور وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و تجلیل از دکتر قره¬خانی و دکتر میرزابیگی ۱۵ اسفند ۱۳۹۷


سخنرانی دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول در اولین همایش ملی مراقبت و درمان دانشگاه آزاداسلامی علی آبادکتول با حضور دکتر محمد میرزابیگی، مشاور وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و تجلیل از دکتر قره¬خانی و دکتر میرزابیگی ۱۵ اسفند ۱۳۹۷