دیداربرخی اعضای ستادبازگشت سرچشمه های زرینگل بادکترقره خانی نماینده مردم شهرستان علی آبادکتول ودکترکلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وپیگیری جهت جلوگیری ازانتقال آب سرچشمه هابه شاهرود


دیداربرخی اعضای ستادبازگشت سرچشمه های زرینگل بادکترقره خانی نماینده مردم شهرستان علی آبادکتول ودکترکلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وپیگیری جهت جلوگیری ازانتقال آب سرچشمه هابه شاهرود