دومین نشست هم اندیشی دکتر قره خانی نماینده مردم علی آبادکتول و مجمع نمایندگان استان با استاندار گلستان برگزار و در آن بر همدلی در مسیر توسعه استان تاکید شد


دومین نشست هم اندیشی دکتر قره خانی نماینده مردم علی آبادکتول و مجمع نمایندگان استان با استاندار گلستان برگزار و در آن بر همدلی در مسیر توسعه استان تاکید شد