حضور دکتر اسدالله قره خانی نماينده مردم شهرستان علی آبادکتول در مراسم پنجمین گردهمایی نمایندگان مجلس و صنعتگران صنعت خودرو . آئين رونمايی از سيمای جديد تارنمای خبر خودرو


حضور دکتر اسدالله قره خانی نماينده مردم شهرستان علی آبادکتول در مراسم پنجمین گردهمایی نمایندگان مجلس و صنعتگران صنعت خودرو . آئين رونمايی از سيمای جديد تارنمای خبر خودرو