جلسه پیگیری وضعیت استان در بودجه سال ١٣٩٧ با حضور دکترقره خانی نماینده مردم علی آباد کتول، استاندار گلستان، نمایندگان فعلی و گذشته گلستان در مجلس شورای اسلامی در دفتر تهران برگزار شد


جلسه پیگیری وضعیت استان در بودجه سال ١٣٩٧ با حضور دکترقره خانی نماینده مردم علی آباد کتول، استاندار گلستان، نمایندگان فعلی و گذشته گلستان در مجلس شورای اسلامی در دفتر تهران برگزار شد