جلسه نمایندگان استان های گلستان و مازندران با نمایندگان سازمان های مردم نهاد و کارشناسان در راستای جلوگیری از انتقال آب خزر با حضور دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول و سخنگوی کمیسیون انرژی در محل کمیسیون انرژی


جلسه نمایندگان استان های گلستان و مازندران با نمایندگان سازمان های مردم نهاد و کارشناسان در راستای جلوگیری از انتقال آب خزر با حضور دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول و سخنگوی کمیسیون انرژی در محل کمیسیون انرژی