بررسی مشکلات ورزش شهرمزرعه کتول باحضور دکترقره خانی نماینده شهرستان علی آبادکتول درمجلس شورای اسلامی، طیبی مدیرکل ورزش وجوانان گلستان،هدایتی کتولی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان،شهردار،اعضای شورای اسلامی شهرو جمعی ازورزشکاران وقهرمانان شهرمزرعه کتول


بررسی مشکلات ورزش شهرمزرعه کتول باحضور دکترقره خانی نماینده شهرستان علی آبادکتول درمجلس شورای اسلامی، طیبی مدیرکل ورزش وجوانان گلستان،هدایتی کتولی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان،شهردار،اعضای شورای اسلامی شهرو جمعی ازورزشکاران وقهرمانان شهرمزرعه کتول