‍ بازدید و بررسی دکترقره خانی نماینده شهرستان، دکترمهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول از روند احداث ساختمان مرکزجامع سلامت شهر مزرعه کتول


‍ بازدید و بررسی دکترقره خانی نماینده شهرستان، دکترمهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول از روند احداث ساختمان مرکزجامع سلامت شهر مزرعه کتول