جلسه دکتر قره خانی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه کتول برگزار گردید.
جلسات

جلسه دکتر قره خانی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه کتول برگزار گردید.

1397/08/01

جلسه دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه ک...

نشتی عجیب بنزین
اخبار

نشتی عجیب بنزین

1397/07/30

این دامنه سود هر تبهکاری را وسوسه می کند، اتفاقی که به نظر افتاده و در  قاچاق سود باند های فساد شکل گرفتند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت طبق...