علیزاده مدیر بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) علی آبادکتول خبرداد: جذب ۱۱ متخصص به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) با پیگیری های دکتر قره خانی نماینده شهرستان / علی آبادکتول به زودی مرکز شیمی درمانی و جراحی سرطانی استان گلستان می شود.
اخبار

علیزاده مدیر بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) علی آبادکتول خبرداد: جذب ۱۱ متخصص به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) با پیگیری های دکتر قره خانی نماینده شهرستان / علی آبادکتول به زودی مرکز شیمی درمانی و جراحی سرطانی استان گلستان می شود.

1396/10/02

علیزاده مدیر بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)علی آبادکتول خبرداد: جذب ۱۱ متخصص به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)با پیگیری های دکتر قره خانی نماینده شهر...