بررسی استنکاف سازمان برنامه از اختصاص عوارض برق به انرژی های تجدیدپذیر/ تنها ۲۰۰ میلیارد از هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد
اخبار

بررسی استنکاف سازمان برنامه از اختصاص عوارض برق به انرژی های تجدیدپذیر/ تنها ۲۰۰ میلیارد از هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد

1397/07/29

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نشست امروز کمیسیون متبوعش با دستورکار بررسی استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اختصاص عوارض برق به انرژی های تجدیدپذیر را ت...