بررسی میزان اجرای مواد برنامه ششم توسط وزارتخانه های نفت و نیرو/مهلت یک ماهه به سازمان برنامه برای ارسال طرح جامع انرژی کشور
اخبار

بررسی میزان اجرای مواد برنامه ششم توسط وزارتخانه های نفت و نیرو/مهلت یک ماهه به سازمان برنامه برای ارسال طرح جامع انرژی کشور

1397/07/08

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نشست امروز کمیسیون متبوعش با دستورکار بررسی میزان اجرای مواد برنامه ششم توسعه توسط وزارتخانه های نفت و نیرو را تصریح کرد....