جلسه دکتر قره خانی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه کتول برگزار گردید.
جلسات

جلسه دکتر قره خانی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه کتول برگزار گردید.

1397/08/01

جلسه دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه ک...