جلسه دکتر قره خانی، نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول و رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان علی آباد کتول با رؤسای هيات های ورزشی شهرستان

 مساعدت دکتر قره خانی، نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول به هیاتهای ورزشی شهرستان

۱_ یک تخته تاتامی
۲_ یک تخته تشک کشتی
۳_ ۲۰۰میلیون ریال کمک به هیاتهای ورزشی
۴_ تجهیزخوابگاه ورزشی شهرستان(پوریای ولی)

بخش کمالان:

۱_ ۲ تخته تاتامی
۲- مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال مساعدت به هیاتهای ورزشی بخش کمالان

دوشنبه ٢٣ مهر ۱۳۹۷