جلسه دکتر ‌قره‌خانی، نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول با وزیر محترم صنایع و معادن و تجارت و دستور ایشان به دستگاه‌های ذیربط برای موارد ذیل:

خرید توتون و حل معظلات و ‌مشکلات توتون نسبت به خرید.

افزایش قیمت و‌ پرداخت پول کشاورزان در سال جاری.

همچنین اتخاذ تصمیمات برای عقد قرارداد و پیمان و ‌افزایش سطح زیر کشت برای سال‌آینده.