با پایان یافتن فرآیند اخذ رأی انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور، شمارش آرای اخذ شده آغاز شده و ادامه دارد.

در حوزه ی انتخابیه علی آباد کتول، اسدالله قره خانی آلوستانی از مجموع 85476 رأی صحیح با کسب 44559 رأی به مجلس راه یافت.